Mã KH Đơn vị Đại diện Điện thoại Thông tin khác Lịch sử
12345678 Dữ hiệu hàng 1 cột 2 Dữ hiệu hàng 1 cột 3 0984131355 Dữ hiệu hàng 1 cột 5111111111111115111111111111111111111111 0 đơn