Tạo đơn hàng


ádasdasdbc
123
x chọn khách hàng chọn người liên hệ chọn địa chỉ lắp máy (các thông tin này ban đầu sẽ để trống và yêu cầu phải nhập vào mới được đăng đơn hàng) cho