Mã đơn Khách hàng Thông tin thiết bị Địa chỉ giao máy Thời gian thuê Tình trạng Ghi chú
12345678 tên khách hàng (click vào sẽ ra lịch sử giao dịch của khách Thông tin số lượng máy thuê thực tại và các thiết bị đi kèm Địa chỉ giao máy và người liên hệ - Thời gian thuê
- Hết hạn ngày
Báo cáo số lượng ngày còn lại Cập nhật những dữ liệu mới nhất
giới hẹn số lượng kí tự, nếu dài quá sẽ thêm dấu ... click vào sẽ hiện ra hết